VAL - Så här ansöker du samt vanliga frågor och svar

Ansök till VAL

Nästa ansökningsperiod för VAL börjar den 17:e september 2018. 

Hela processen: från ansökan till antagningsbesked

  • Webbanmälan öppnas inför ny ansökningsperiod (15 mars–16 april samt 17 september–15 oktober)
  • Webbanmälan fylls i innan sista anmälningsdag. Du kan pausa din ansökan och fortsätta senare. När du är klar får du en bekräftelse per e-post på inkommen ansökan.
  • Skicka in dina bilagor och din utskrivna webbanmälan per post till det lärosäte som du har valt som förstahandsalternativ. Skicka in dessa handlingar så snart som möjligt, dock senast 14 dagar efter att du skickat in din webbanmälan. Det finns risk att du inte kommer med i denna omgång om vi inte får dina bilagor i tid.
  • Mall för tjänstgöringsintyg
  • Din ansökan är nu komplett och handläggning påbörjas
  • Du kommer eventuellt att kontaktas av handläggare för komplettering och samtal om vilket lärosäte som passar bäst för just dig.
  • Antagningsbesked skickas från ditt valda lärosäte per post eller e-post, till den adress eller e-postadress du angett i ansökan. Detta sker normalt sett 2 - 2,5 månader efter sista ansökningsdag. 

Vanliga frågor och svar

Studier inom VAL - Individuell studieplan

Kommer jag att få en individuell studieplan om jag söker till VAL?
Om du ansöker och antas till projektet kommer du att få ett antagningsbesked och en individuell studieplan. I din individuella studieplan ser du hur dina studier är upplagda och din väg mot en examen.

Måste jag söka till kurserna via www.antagning.se när jag studerar inom VAL?
Nej, om du antas till VAL sköter vanligtvis ditt valda lärosäte så att du antas till rätt kurs.

Hur mycket måste jag studera inom VAL för att nå en examen?
Detta varierar mycket mellan olika sökande till VAL. Du kan behöva studera allt från ett fåtal högskolepoäng till det maximala 120 hp, dvs fyra års studier på 50 % takt. Det är svårt att ge förhandsbesked men du kan själv orientera dig under målgrupper och behörighetskrav för VAL samt studera vilka examina som är möjliga att uppnå inom VAL (längst ned på denna sida).

Hur mycket kan man studera inom VAL?
Taket är 120 hp vilket motsvarar fyra års halvtidsstudier (två års heltidsstudier) men vissa sökandegrupper till VAL får ej studera mer än 30 hp. Läs mer i webbanmälan eller under målgrupper och behörighetskrav för VAL samt studera vilka examina som är möjliga att uppnå inom VAL. 

Hur är studierna upplagda?
Kurserna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan ges på 50 % takt och på distans med ett fåtal fysiska träffar. Om du även behöver ämneskomplettera försöker vi i möjligaste mån hitta distanskurser åt dig men det är inte alltid möjligt. När du får din individuella studieplan ser du hur dina studier är upplagda och din väg mot en examen.

När måste min studieplan vara slutförd?
Din individuella studieplan är maximalt 4 år.

Bedrivs undervisningen på svenska?
Undervisningen bedrivs på svenska och engelsk kurslitteratur kan förekomma. Inlämningsuppgifter och examinationer etc genomförs i huvudsak på svenska.

Behörighetsfrågor

Måste man vara verksam som lärare eller förskollärare?
Ja. Tillsvidareanställning eller visstidsanställning är ok, däremot inte timtid Det är svårt att ge säkra förhandsbesked om du har den yrkeserfarenhet som krävs. Skicka så tydliga intyg (bilagor) till oss som möjligt. Vi har svårt att bedöma detta innan vi har sett din kompletta ansökan. Se mer information i webbanmälan och under målgrupper och behörighetskrav för VAL

Måste man ha varit anställd som lärare eller förskollärare den 1 dec 2013?
Ja, för vissa målgrupper inom VAL gäller den regeln. Läs mer om detta gäller dig under målgrupper och behörighetskrav för VAL.

Kan ni hjälpa mig att bedöma om VAL är något för mig?
Via telefon och e-post är det mycket svårt att ge entydiga besked om du kommer att kunna antas eller inte och hur din studieplan skulle kunna se ut. Vi rekommenderar att du gör en ansökan till VAL för en helhetsbedömning – vi har av resursskäl svårt att ge förhandsbesked.

Hur vet jag hur mycket som fattas för att nå en lärarexamen?
Om du har svårt att själv bedöma dina akademiska meriter eller din samlade lärarerfarenhet så ansök till VAL. Då kommer vi att granska din ansökan och om du blir antagen kommer du få en individuell studieplan. Läs mer under målgrupper och behörighetskrav för VAL.

Hur vet jag att jag har den arbetslivserfarenhet som lärare som krävs för att delta i VAL?
Du kan ändå rymmas inom VAL-projektet så gör en ansökan så får du veta säkert! Det är svårt att ge säkra förhandsbesked. Skicka så tydliga intyg (bilagor) till oss som möjligt. Vi har svårt att bedöma detta innan vi har sett din kompletta ansökan. Se mer information i webbanmälan och under målgrupper och behörighetskrav för VAL.

Jag har endast någon termins studier, och arbetar som lärare – vad gör jag då?
Du kan ändå rymmas inom VAL-projektet så gör en ansökan så får du veta säkert! Det är svårt att ge säkra förhandsbesked. Läs mer om möjliga examina här. Ett annat alternativ kan vara att söka fristående kurser i de ämnen du vill ha en lärarexamen i och ansöka till VAL vid ett senare tillfälle, eller sök de reguljära lärarprogrammen vid något lärosäte.

Jag har bara akademiska meriter i ett ämne och vill bli ettämneslärare – hur gör jag då?
Det finns möjligheter till ettämnesexamen inom VAL. Du kan studera ditt ämne inom VAL för att nå tillräckligt med poäng för examen. Läs mer om möjliga examina här. Ett annat alternativ kan vara KPU, dvs. Kompletterande pedagogisk utbildning, vilket vänder sig till sökande med avklarade ämnesstudier. Till KPU kan man söka även utan lärarerfarenhet. Sök sådana utbildningar via www.antagning.se.

Jag har en utländsk lärarexamen, är VAL nånting för mig? 
Nej, ULV (Utländska lärares vidareutbildning) är ett projekt som vänder sig specifikt till dig som har en utländsk examen.

Hur gör jag om jag har påbörjat lärarprogrammet tidigare och vill nu läsa klart och ta ut en examen?
VAL-projektet skulle kunna vara rätt för dig så gör en ansökan så får du veta säkert! Det är svårt att ge säkra förhandsbesked. Läs mer om möjliga examina här . Ibland kan en snabbare väg vara att gå mot en nyare examen. Du får veta mer när du får ditt antagningsbesked. Vänd dig även till det lärosäte och den institution där du påbörjade din utbildning – oavsett om det ingår i VAL-projektet eller ej för att få en bild av vad du saknar – eventuellt kan kompletteringar läsas in via VAL. Är du nyligen (t ex för några terminer sedan) registrerad på reguljär utbildning och inte begärt studieavbrott hänvisar vi till ditt ordinarie lärosäte för att fullfölja utbildningen.

Jag är fritidpedagog/förskollärare/specialpedagog eller speciallärare, kan jag söka till VAL?
Specialpedagoger med lärarerfarenhet från skolans tidigare år samt förskollärare och fritidspedagoger verksamma som lärare kan söka till VAL-projektet och komplettera sin utbildning mot en lärarexamen mot grundskolan.

Jag är yrkeslärare, hur gör ni för att kartlägga och bedöma mina branschkunskaper?
Kartläggning och bedömning av branschkunskaper görs antingen via:
-ValiWeb (gäller sökande till Högskolan i Dalarna, Linköpings universitet och Umeå universitet). Du skaffar dig ett konto hos ValiWebb och följer instruktionerna i text och via instruktionsfilmer. Beslut om antagning fattas av lärosätet.
-eller via särskild blankett till lärosätet och som återfinns på respektive lärosätes hemsida: Karlstad universitetStockholms universitet

 Meriter

Varför syns inte alla meriter på mina sidor på www.antagning.se?
Vissa behörighetsgivande meriter visas inte på Dina sidor. Det kan bl a vara äldre akademiska meriter och utländska meriter. För att vara säker på att vi får tillgång till alla relevanta meriter - skicka papperskopior när du skickar in dina bilagor.

Varför behöver ni papperskopior på mina studiemeriter när Ladok finns?
Via Ladok kan varje lärosäte ta fram studiemeriter gällande det egna lärosätet, men inte andras. Det finns visserligen möjligheter att via andra databaser hämta samtliga meriter, men den möjligheten är i vissa fall förbehållen särskilda antagningshandläggare och kan försena handläggningen.

Allmänna frågor

Vad gör jag när jag är klar med mina studier inom VAL?
Vänd dig till Examensenheten vid ditt lärosäte och ansök om examen. Om frågor uppkommer så blir du kontaktad av examensenheten eller din VAL-handläggare. 

Examen eller legitimation – vad är skillnaden?
Universitet och högskolor utfärdar examen. Skolverket bedömer behörighet mot ämnen i skolan och utfärdar legitimation. Du måste först ha en examen innan du kan ansöka om legitimation.

Hur länge kan man söka till VAL-projektet?
Studier inom VAL ska vara avslutade senast den 30 juni 2030 (SFS 2013:831). Sista antagningsomgång är därför planerad till hösten 2026. Antagningsomgångar planeras ske både höst- och vårtermin fram till dess.

Kan jag få studiemedel från CSN om jag är antagen till VAL?
Samma regler gäller för dig som för alla andra studenter. För vidare info besök eller kontakta CSN. Normalt sett är din inkomst för hög för att vara studiemedelsberättigad eftersom studier inom VAL-projektet förutsätter att du är verksam som lärare eller förskollärare

Jag har en utländsk lärarexamen, är VAL nånting för mig? 
Nej, ULV (Utländska lärares vidareutbildning) är ett projekt som vänder sig specifikt till dig som har en utländsk examen.

Dokument och länkar för mer information

Skolverkets information om lärarlegitimation

Mall för tjänstgöringsintyg

Examina som erbjuds inom VAL-projektet

SFS 2017:895 (antagna från ht18)

SFS 2013-831 (antagna från ht14)

SFS 2011:689 (antagna från ht11)

SFS 2010:323 (antagna från ht10)

Särskilt uppdrag (antagna från ht10) 

SFS 2007:224 (antagna tom ht09)

Särskilt uppdrag (antagna tom ht09)


Sidansvarig: Jonas Rosén

Utskriftsversion