Försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor

I januari 2014 beslutade regeringen om en femårig försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor inom ramen för den verksamhetsförlagda delen av lärar- och förskollärarutbildningar. I maj samma år erhöll Umeå universitet beslut om deltagande i försöksverksamheten som för universitetets lärarhögskola skall omfatta studenter inom förskollärarprogrammet, grundlärarprogrammets inriktningar F-3 och 4-6 samt ämneslärarprogrammet.

Information om övningsskolor och övningsförskolor:
Villkor för deltagande
Medverkande kommuner
För studenten
För universitetsanställda lärare (examinatorer och handledare)
För VFU-handledare
Protokoll från styrgruppens möten

Villkor för deltagande

Som villkor för deltagande i försöksverksamheten ska  följande krav vara uppfyllda år 2019, dvs när försöksverksamheten avslutas.

 • Minst hälften av lärarhögskolans studenter inom de program som ingår i försöksverksamheten ska omfattas. En successiv utbyggnad under försöksverksamheten är således möjlig.
 • Huvuddelen av den verksamhetsförlagda utbildningen, dvs minst 15 hp, ska för studenterna ovan fullgöras vid övningsskolor eller övningsförskolor.
 • För att åstadkomma att ett större antal studenter placeras vid en och samma skola (hög koncentration av studenter) får endast ett begränsat antal övningsskolor/övningsförskolor,  med skilda förutsättningar och där såväl ledning som undervisning och kvalitetsarbete håller god kvalitet, användas.
 • Vid en övningsskola eller övningsförskola ska det finnas så många handledare att var och en endast handleder ett fåtal studenter. Vid försöksverksamhetens utgång ska dessa handledare ha minst 7,5 hp i handledarskap eller motsvarande. Här ska högskolan bidra med handledarutbildning.
 • Strävan är att särskilt yrkesskickliga och utbildade lärare och förskollärare ska användas som handledare och att det vid högskolan finns lärare som ger stöd åt såväl studenter som till handledare.
 • Avtal som reglerar såväl högskolans som skolhuvudmäns åtagande ska upprättas.

Nedan följer information som har olika målgrupper som utgångspunkt och där ovanstående villkor förklaras utifrån lokala förutsättningar och ramar vid Umeå universitet och för regionens skolhuvudmän.

Medverkande kommuner

Lycksele:

 • FSK (5 enheter inom kommunen)
 • GY (Utbildningscentrum 1-4/Tannbergsskolan)

Skellefteå:

 • FSK (Morö backe skolområde)
 • GRUND (Morö backe skolområde)
 • GY (Balderskolan och Anderstorps gymnasium)

Umeå:

 • FSK (Umeå Nord/ Umeå Öst/ Umeå Syds skolområde)
 • GRUND (Umeå Nord/ Umeå Öst)
 • GY (Umeå gymnasieskolor)

Vännäs:

 • FSK (Flera)
 • GY (Liljaskolan)

Örnsköldsvik:

 • FSK (Gullängets skolområde)
 • GRUND (Gullängets skolområde)
 • GY (Parkskolan och Nolaskolan)

För studenter

Informationen här riktar sig främst till studerande vid utbildningar som leder till förskollärarexamen, grundlärarexamen med inriktning mot F-3 och 4-6 samt ämneslärarexamen. Informationen syftar vidare till att förtydliga vad deltagande i försöksverksamheten med övningsskolor eller övningsförskolor inom ramen för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen kommer att innebära för dig som studerande.

Lärarhögskolan vid Umeå universitet har skrivit avtal med skolhuvudmän i några av regionens kommuner, samt med några fristående skolor/förskolor inom dessa kommuner om deltagande för ett begränsat antal övningsskolor/förskolor. 

En viktig del i den förordningstext som styr försöksverksamheten är att deltagande skolor/förskolor ska erbjuda ett större antal VFU-platser.

Som studerande innebär detta att:

 • du kommer att genomföra din VFU tillsammans med ett större antal medstuderande och således inte riskerar att bli placerad ensam på en skola.
 • gemensamma seminarier och möten kan arrangeras vid skolan tillsammans med lärarpersonal.
 • du får möjlighet att lyssna till dina kamraters lektioner för att kunna ge feedback
 • du kan få genomföra egna lektioner hos annan lärare än din handledare.

Under pågående försöksverksamhet som sträcker sig fram till och med 2019 ska handledare genomgå en av universitetet anordnad handledarutbildning om 7,5 hp eller motsvarande. Som studerande innebär detta därför att de handledare vid övningskolor/övningsförskolor, förutom en redan vitsordad lärarkompetens(och ämneskompetens), även har nödvändiga kunskaper i att handleda.

Vid fördelning av VFU-platser kommer Lärarhögskolan att i första hand utnyttja de platser som finns inom övningsskolorna/övningsförskolorna. Detta innebär att du som studerande kan bli placerad utanför Umeå men då vid en skola som ger förutsättningar för en god praktik och där flera studenter genomför sin VFU samtidigt.

Studenter placeras i övningsskola/övningsförskola efter slumpmässigt urval. Lärarhögskolans målsättning är att samtliga studenter inom ovan nämnda utbildningar någon gång under sin utbildning har tillbringat en period av sin VFU vid övningsskola/övningsförskola. Att en student blir placerad vid en övningsskola/övningsförskola under den första VFU-perioden innebär således inte per automatik att man återplaceras vid samma övningsskola/övningsförskola under nästkommande VFU.

I övrigt gäller universitetets regler för förtur.

För universitetsanställda lärare(examinatorer och handledare)

Att som handledare/examinator för studerande som placerats vid övningsförskolor/övningsskolor vid besök handleda eller examinera innebär inga förändrade arbetsinsatser i jämförelse med de som redan idag genomförs i samband med VFU. Trepartssamtal ska genomföras och bedömningsmallar ska användas. Universitetsläraren ansvarar för kontakter med skolans handledare för besök utifrån de anvisningar som finns i stöddokumentet på Lärarhögskolans webb.

För kontinuitet och bedömningssäkerhet ser Lärarhögskolan det som önskvärt att institutioner, från och med VFU II, om möjligt tillser att studerande får en och samma handledare/examinator under sin resterande VFU.

Som ett led i Lärarhögskolans arbete med kvalitetssäkring, som självfallet även omfattar VFU, erbjuder vi möjlighet att genomgå en kompetensutbildning för universitetsanställda. Utbildningen, som är helt webbaserad, är till sitt innehåll att jämföra med den fortbildning för skolverksamhetens lärare på 7,5 hp för att få likvärdig kompetens och därigenom underlätta diskussioner mellan skola och universitet vad gäller bedömning och handledning.

För VFU-handledare

De förväntningar som ställs på dig som VFU-handledare vid praktikskolor för studenter inom övningsskola/övningsförskola är att du har nödvändiga ämnes- och professionskunskaper samt erforderlig handledarkompetens(senast under 2019 ska handledare genomgått en av universitetet anordnad handledarutbildning om 7,5 hp eller motsvarande poängsatt utbildning).

Uppgifterna som VFU-handledare skiljer sig inte från de uppgifter som ingår i ordinarie handledningsuppdrag. Förutsättningarna som gäller övningsskolor/övningsförskolor med bl a studenttäthet och anordnande av seminarieverksamhet ger dock möjlighet för skolan/skolområdet att organisera den verksamhetsförlagda utbildningen på olika sätt som exempelvis,

 • större gemensamma träffar mellan handledarlag och studenter
 • studenter kan auskultera/undervisa i andra lärares elevgrupper utöver sin handledares
 • studenter kan ges möjlighet att lyssna på kamraters undervisning för att efteråt ge feed-back

Även andra former som skolan vill prova för att stärka kvaliteten i praktiken är möjliga. Handledare ska tillsammans med universitetet examinator delta i trepartssamtal och bidra med uppgifter i utsänt dokument. Då Lärarhögskolans ambition är att utse en och samma universitetsexaminator som följer studenten genom hela VFU:n underlättar det också för handledare att kontakta universitetet kring frågor och funderingar som rör den enskilda studenten. 

Protokoll från styrgruppens möten

180614

180604 

180404

171010

170918

170904

170616

Övrigt

Projektplan reviderad december 2017

UKÄ Uppföljning och utvärdering av övningsskolor - delrapport 2017


Sidansvarig: Marie Oskarsson

Utskriftsversion