Examensarbeten

Examensarbetet innefattar vetenskapliga studier av pedagogisk verksamhet.

Efter kursen ska den studerande ha utvecklat och fördjupat det vetenskapliga förhållningssätt som tillägnats i tidigare studier. Arbetet skall anknyta till lärarutbildningen som helhet och till VFU-studiernas erfarenheter. Studenten skall även ha utvecklat sin förmåga att kritiskt granska, samt föra ett vetenskapligt samtal om examensarbetet. Under arbetet i kursen ska studenten utveckla kompetens att följa etiska principer i samarbetet med informanter, handledare, opponent och examinator.

Studenter antagna from ht11

Grundlärarprogrammet - fritidshem

För examen ska studenten ha fullgjort ett examensarbete om 15 hp inom det fritidspedagogiska området

Grundlärarprogrammet - förskola

För examen ska studenten ha fullgjort ett examensarbete om 15 hp inom det förskolepedagogiska området  

Grundlärarprogrammen åk 1-3, 4-6

För examen ska studenten ha fullgjort ett examensarbete om 30 hp i ett av de ämnen som studeras inom utbildningen.

Ämneslärarprogrammen 7-9 och gymnasieskolan

För examen ska studenten ha fullgjort ett examensarbete om 30 hp i ett av de ämnen som studeras inom utbildningen.

Vi vill uppmärksamma dig som läser ämneslärarprogrammet åk 7-9 på att utbildningen ska omfatta minst en fördjupning om minst 90 hp inom relevant ämnesområde – vilket styr ditt val av ämne för examensarbetet

Studenter antagna före 2011

Vänligen kontakta ansvarig institution för mer information


Sidansvarig: Marie Oskarsson

Utskriftsversion