ULF - Utbildning, lärande och forskning. Försöksverksamhet med praktiknära forskning.

Umeå universitet har tillsammans med universiteten i Karlstad, Uppsala och Göteborg fått i uppdrag av regeringen att under perioden 2017-2021 bedriva en försöksverksamhet i syfte att utveckla och pröva olika modeller för långsiktig samverkan mellan universitet och högskolor och huvudmän inom skolväsendet kring praktiknära forskning

Om ULF

Regeringen beslutade i mars 2017 att de ansvariga universiteten ska samordna försöksverksamheten mellan sig och ansvara för att den dokumenteras och utvärderas och att erfarenheterna och resultaten av utvärderingen sprids i syfte att göra det möjligt för andra universitet, högskolor och skolhuvudmän att använda sig av samverkansmodellerna. Uppdraget avser perioden 2017-2021 och det ska slutredovisas senast den 1 mars 2022.

Syfte

Syftet med försöksverksamheten är att:

  • stärka samverkan mellan skola och högskola i form av långsiktiga och funktionella strukturer för att initiera, genomföra och i övrigt främja praktiknära forskning,
  • låta skolans behov vägleda forskningens specifika inriktningar och aktiviteter,
  • utveckla tillämpningsinriktad utbildningsvetenskaplig forskning,
  • relatera verksamhetsutveckling till såväl beprövad erfarenhet som forskning,
  • stärka lärarutbildningen via direkt medverkan i såväl skolans verksamhetsutveckling som i praktiknära forskning.

Samverkande lärosäten i Umeå-noden

Varje ansvarigt lärosäte projektleder en av fyra noder och till dessa knyts huvudmän och ytterligare lärosäten. De samverkande lärosätena i Umeå-noden är:

  • Högskolan Dalarna,
  • Luleå Tekniska Universitet,
  • Mälardalens högskola,
  • Mittuniversitetet
  • Örebro Universitet 

På gång

14 september. Huvudmännens rådrum, Skellefteå.

20 september. Nationell samordningsgruppens möte, SKL.

21 september. Möte med Umeå-noden.

23 oktober. Nationell samordningsgruppens möte, SKL.

26 oktober, Möte med Umeå-noden.

30 oktober. Kunskapsveckan – Nya möjligheter till skolutveckling och praktiknära forskning. Försöksverksamhet kring praktiknära forskning.

30 oktober. Kunskapsveckan – FoU i skolan-hur gör man? Workshop kring praktisk samverkan mellan skola och lärarutbildning.

Mer information

Nationell hemsida för ULF

Plan Utbildning Lärande Forskning

Avsiktsförklaring mellan de fyra ansvariga universiteten

Regeringens beslut om försöksverksamheten

Regeringens satsning på praktiknära forskning

Delredovisning Umeå avseende perioden 2017-03-09-2018-02-28 


Sidansvarig: Marie Oskarsson

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Kristina Hansson
Forskningssamordnare för ULF försöksverksamhet

Kontaktformulär

Forskarbloggen

Kristina Hansson är lektor i pedagogiskt arbete. Hon arbetar dels som forskningssamordnare vid lärarhögskolan och dels som vetenskaplig ledare vid Piteå kommuns Utbildningsförvaltning. Kristina är också knuten till Institutionen för estetiska ämnen.

Försöksverksamhet praktiknära forskning i skolan

Ny dag nya chanser?