Läs- och skrivforskning

Forskning kring läsning och skrivning är ett stort och mångvetenskapligt fält som företräds av ett tjugotal forskare i engelska, historia, lingvistik, nordiska språk, pedagogik, pedagogiskt arbete och psykologi inom områdena
• Historisk läs- och skrivforskning
• Läsning
• Skrivning
• Läs- och skrivsvårigheter
• Multiliteracies

För forskningsområdet har nätverket LITUM – Literacyforskning med utbildningsvetenskaplig inriktning bildats. Till forskargruppens visioner inför framtiden hör dels skapandet av en tvärvetenskaplig forskarskola med inriktning mot literacy och på längre sikt en starkare forsknings- och utbildningssamordning, dels en utveckling av det internationella samarbetet med andra europeiska universitet genom ett gemensamt forskarutbildningsprogram och genom att inbjuda utländska gästprofessorer under kortare tidsperioder.

LITUM:s hemsida kan du läsa mer om literacyforskning med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Umeå universitet.


Sidansvarig: Marie Oskarsson

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Eva Lindgren
Språkstudier
901 87 Umeå 

Tel:  090-786 95 84